Dao Động Hay Giao Động, Từ Nào Dùng Mới Chính Xác?