Các loại dây đồng hồ, ưu và nhược điểm của từng loại dây